Over T-Fonds

Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen. Het T-Fonds werkt samen met een partnernetwerk van verwijzende instellingen en kan alleen aanvragen in behandeling nemen die door een van deze verwijzers zijn ingediend. Voorbeelden van verwijzende instellingen zijn: stichting MEE, ergotherapeuten, wijkteams en revalidatiecentra.

In het geval van een toekenning door het T-Fonds, wordt de bijdrage overgemaakt naar de verwijzende organisatie (niet direct naar een cliënt of leverancier). De verwijzende instelling draagt vervolgens zorg voor de uitbetaling aan de betrokken partij(en).

2023 is het laatste jaar voor het T-Fonds. Aanvragen kunnen tot 1 november 2023 ingediend worden. Hierna is de portal voor verwijzers gesloten.

Het T-Fonds heeft de afgelopen jaren aan veel mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteuning kunnen bieden. Hierbij ging het om een woningaanpassing, aangepast vervoer of andere hulpmiddelen.

Het bestuur van het T-Fonds heeft echter besloten om een nieuwe weg in te slaan en zich te richten op ondersteuning van structurele veranderingen in het sociale zorgsysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op langere termijn mensen met een beperking of chronische ziekte ten goede zal komen. De financiële steun voor individuele cliënten zal daarom worden afgebouwd en in november 2023 stoppen..

We zullen ons de komende jaren inzetten voor een verbetering van de toegang tot het sociaal zekerheidsstelsel. Hiertoe zullen we samenwerken met het Instituut voor Publieke Waarden. Samen zullen we onderzoeken hoe de financiering van sociale zorg door de overheid en door fondsen zich verhoudt, welke knelpunten er zijn en waar de mogelijkheden tot verbetering liggen. Vervolgens zetten we in op structurele innovatie.

Het onderzoek en de samenwerking met IPW zullen in 2023 ten einde komen. De resultaten worden tijdens de afsluitende conferentie op 18 januari 2024 gedeeld met verwijzers en andere samenwerkingspartners.